ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisijos paskirtis

  • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
  • pagal per metus pateiktus mokytojųir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su darželio direktoriumi, darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
  • tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
  • tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
  • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
  • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis

Pirmininkė Ivona Voinič – Nemenčinės vaikų darželio direktorė;

Sekretorė Daiva Jucevičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai:

  • Česlava Urbanovič – logopedė-metodininkė;
  • Svetlana Černyševa – ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Steigėjo deleguotas atstovas Božena Šarandina