ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Pirmininkė Ivona Karčiauskienė – tėvelių atstovė;

Pirmininkės pavaduotoja  Valerija Račinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė Svetlana Černyševa – ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai: 

Česlava Urbanovič – logopedė.

………………………………………………………

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką

  • Pritaria įstaigos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.

  • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.

  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.

  • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.

  • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.