Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

 

Įstaigos taryba – aukščiausioji Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Pirmininkė Ivona Karčiauskienė – tėvelių atstovė;

Pirmininkės pavaduotoja  Valerija Račinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė Svetlana Černyševa – ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai: 

Česlava Urbanovič – logopedė.

………………………………………………………

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką

 • Pritaria įstaigos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.

 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.

 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.

 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.

 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė Ilona Komarovska- socialinė pedagogė;

Sekretorė Diana Kauzienė

Nariai:

Česlava Urbanovič – logopedė;

Vaiva Ašmonaitienė – logopedė;

Valerija Račinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Veslava Šaripa – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Natalja Jakovenko- priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Svetlanan Černyševa – priešmokylinio ugdymo pedagogė;

Halina Bekionis –  priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Natalija Šeluchovskaja – judesio korekcijos mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisija:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo(si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo(si) klausimais;
 • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo.

Vaiko gerovės komisijos sudėtį tvirtina direktorius. Vaiko gerovės komisijai vadovauja komisijos pirmininkas.

 

PEDAGOGŲ TARYBA

 

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Nemenčinės vaikų darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

Pedagogų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius

Sekretorė-  priešmokyklinio ugdymo pedagogė Agnieška Makevič

Nariai -visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Pedagogų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • analizuoja ugdymo rezultatus;
 • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Mokytojų tarybos veiklos planą galima rasti 2017-2018 m.m. veiklos plane.

 

METODINĖ GRUPĖ

 

Metodinė grupė veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės paskirtis-planuoti ir aptarti ugdymo turinį, pritaikyti jį individualioms ugdytinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti pedagogų profesinės veiklos kompetencijas.

Metodinės grupės sudėtis :

Pirmininkė Žana Janovič – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Sekretorė Natalja Jakovenko – ikimokylinio ugdymo pedagogė;

Koordinatorė Veslava Šaripa – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Pagrindinės metodinės grupės funkcijos:

 • Nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus.
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
 • Nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo (tobulinimo) arba jų (poreikių) prioritetus.
 • Rūpinasi gerosios patirties ir informacijos dalijimusi, sklaida.

Metodinių grupių veikloje dalyvauja visi pedagogai bei pagalbos mokiniui* specialistai.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Atestacijos komisijos paskirtis

 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 • pagal per metus pateiktus mokytojųir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su darželio direktoriumi, darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
 • tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis

Pirmininkė Ivona Voinič – Nemenčinės vaikų darželio direktorė;

Sekretorė Daiva Jucevičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai:

 • Česlava Urbanovič – logopedė-metodininkė;
 • Svetlana Černyševa – ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Steigėjo deleguotas atstovas Božena Šarandina

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

 

Viešojo pirkimo komisijos paskirtis-organizuoti ir atlikti įstaigos viešąjį pirkimą

Viešojo pirkimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė Ana Pesliak – ūkio vedėja;

Sekretorė Diana Kauzienė;

Nariai :

Danuta Janickienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Irina Dzimidovič – sandėlininkė.

Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Už Komisijos veiksmus atsako Direktorius.

 

DARBO TARYBA

 

VAIKŲ DARŽELIO DARBO TARYBA
Pirmininkė Valerija Račinska
Sekretorė Diana Kauzienė
Nariai Danuta Janickienė

 

Darbo tarybos reglamentas