METODINĖ GRUPĖ

 

Metodinė grupė veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės paskirtis-planuoti ir aptarti ugdymo turinį, pritaikyti jį individualioms ugdytinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti pedagogų profesinės veiklos kompetencijas.

Metodinės grupės sudėtis :

Pirmininkė Žana Janovič – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Sekretorė Natalja Jakovenko – ikimokylinio ugdymo pedagogė;

Koordinatorė Veslava Šaripa – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Pagrindinės metodinės grupės funkcijos:

  • Nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus.
  • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  • Nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo (tobulinimo) arba jų (poreikių) prioritetus.
  • Rūpinasi gerosios patirties ir informacijos dalijimusi, sklaida.

Metodinių grupių veikloje dalyvauja visi pedagogai bei pagalbos mokiniui* specialistai.