NUOSTATAI

                                                   PATVIRTINTA

                                                                                               Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2014 m. birželio 12 d.

                                                                                               sprendimu Nr. T3-22 D

VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELIO NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio (toliau –darželis) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, darželio grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Darželio oficialusis pavadinimas –Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis, trumpasis pavadinimas – Nemenčinės darželis. Vaikų darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 303381239
 3. Nemenčinės vaikų darželis įsteigtas 1988 m. gruodžio 31 d. Po rekonstrukcijos Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos buvusios patalpos Kranto g. 21, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-09-17 sprendimu nr. T3-279 buvo įsteigtos 10 ikimokyklinio ugdymo grupės: lietuvių, lenkų ir rusų ugdomosiomis kalbomis.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė- savivaldybės mokykla
 6. Savininkas – Vilniaus rajono savivaldybė, kodas 111104987, LT – 09318 Rinktinės g. 50, Vilnius.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba:

            7.1. tvirtina darželio nuostatus;

            7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia darželio direktorių;

           7.3. priima sprendimą dėl darželio buveinės pakeitimo;

            7.7. priima sprendimą dėl darželio reorganizavimo ar likvidavimo;

           7.5. priima sprendimą dėl darželio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

           7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausymus.

 1. Darželio buveinė – Kranto g. 21, LT-15177, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.
 2. Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 3. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
 4. Mokymo kalba – lietuvių, lenkų kalba.
 5. Mokymo forma – dieninė.
 6. Vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa. Baigus programą mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.
 7. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ,, Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis‘‘. Darželiui suteiktas paramos gavėjo statusas. Darželis turi sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotame banke. Darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

 1. DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS
 1. Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Pagrindinė veiklos rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 3. 1 Kitos švietimo veiklos rūšys:

             17.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

             17.2 sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

             17.3 kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

 1. 1 Kitos nešvietimo veiklos rūšys:

             18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

            18.2. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

             18.3. kitą žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

             18.4. archyvų veikla, kodas 91.01;

             18.5. kitą programų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

 1. Darželio tikslas ir uždaviniai:

            19.1. Tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam, sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

            19.2. Uždaviniai:

            19.3. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

            19.4. puoselėti specialiųjų poreikių vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

            19.5. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

            19.6. padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.);

            19.7. saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą;

            19.8.. užtikrinti ikimokyklinio ugdymo tęstinumą;

            19.9. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

            19.10. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir darželio darbuotojų santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

            19.11 užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką.

 1. Darželis vykdydamas savo funkcijas:

            20.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

            20.2. vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

            20.3. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis, atsižvelgdamas į vietos ir įstaigos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų, tėvų (globėjų) poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

            20.4. rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;

           20.5. Puoselėja gimtąją kalbą, kultūrą, tautos tradicijas;

            20.6. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

            20.7. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

            20.8. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas ir kt.;

            20.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

            20.10. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais kuria reikiamą materialinę bazę ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti;

            20.11. organizuoja vaikų maitinimą darželyje;

            20.12. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu nemokamas bei jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

          20.13. viešai skelbia informaciją apie darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

            20.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

            21.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus, atitinkančius darželio tikslus ir uždavinius;

            21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymąsi;

            21.3. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas vidiniam įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

            21.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

            21.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

            21.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

            21.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

            21.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 1. Darželio pareigos:

            22.1. kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

            22.2. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ugdymo programos vykdymą;

            22.3. pripažinti kiekvieno ugdytinio individualumą, poreikių įvairovę, skirtingus gebėjimus ir potyrius;

            22.4. garantuoti atvirumą vietos bendruomenei;

            22.5. užtikrinti ugdymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

            22.6. teikti geros kokybės paslaugas;

            22.7. sudaryti darbuotojams tinkamas sąlygas, laiduojančias darbo efektyvumą;

            22.8. efektyviai naudoti lėšas ir turtą nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

            22.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 1. DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 1. Darželio veikla organizuojama pagal:

            23.1. direktoriaus patvirtintą darželio strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi darželio taryba ir darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;

            23.2. direktoriaus patvirtintą darželio metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi darželio taryba ir darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;

            23.3. direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi darželio taryba ir darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

 1. Darželiui vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina ir kurį

konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Vilniaus rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Vilniaus rajono savivaldybės tarybai arba jos pavedimu Vilniaus rajono savivaldybės vykdomajai institucijai įgaliotam asmeniui;

 1. Darželio darbuotojų etatų skaičių tvirtina Vilniaus rajono savivaldybė.
 2. Darželio direktorius :

            26.1. vadovauja darželio strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui , organizuoja ir koordinuoja darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

           26.2. tvirtina darželio struktūrą, darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, rengia ir tvirtina jų pareigybių aprašymus;

           26.3. tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

            26.4. nustato direktoriaus pavaduotojo (-ų) ugdymui veiklos sritis,

           26.5. priima vaikus, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

            26.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato ugdytinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

            26.7. suderinęs su darželio taryba, tvirtina darželio vidaus darbo tvarkos taisykles;

rengia darbuotojų atostogų grafikus ir juos tvirtina;

            26.8. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

            26.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

            26.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

            26.11. sudaro ir nutraukia sutartis darželio funkcijoms atlikti;

            26.12. organizuoja darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

          26.13. valdo, naudoja darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;

            26.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams *ir kitiems pedagoginiams darbuotojams (gal geriau -ir pagalbos mokiniui specialistams) –  galimybę atestuotis ir organizuoja atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

            26.15. inicijuoja darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

            24.16. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, mokytojui ir darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

           26.17. rengia darbuotojų atostogų grafikus ir juos tvirtina;

            26.18. organizuoja darželio darbą, kad būtų įgyvendinami darželio tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

            26.19. rūpinasi pedagoginio ir aptarnaujančio personalo kvalifikacijos tobulinimu, palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, formuoja demokratinius, bendradarbiavimu grindžiamus darželio bendruomenės santykius, skatina etikos normų laikymąsi darželyje;

           26.20. atstovauja darželiui kitose institucijose;

Numeracija? užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

           26.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

           26.22. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

            26.23. vykdo kitas, teisės aktuose nustatytas, funkcijas.

 1. Darželio direktorius atsako už:

27.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymų laikymąsi ir tinkamą jų įgyvendinimą darželyje;

27.2. tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, darželio veiklos rezultatus;

27.3. informacijos skelbimą, demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimo grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi ,skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

         27.4. demokratinį ugdymo įstaigos valdymą.

 1. Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarką tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
 2. Darželio mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė, kuri skirta planuoti ir aptarti ugdymo turinį, pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoti inovacijų diegimą darželyje, teikti darželio direktoriui siūlymus ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimui.
 3. Metodinę grupę sudaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojai ir kiti pedagogai*. Metodinei grupei vadovauja darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, veikla koordinuoja direktorius.
 4. Metodinės grupės nutarimai priimami grupės susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų grupės narių. Susirinkimus organizuoja, juos sušaukia ir informuoja grupės narius darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
 1. DARŽELIO SAVIVALDA
 1. Darželio taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia darželio savivaldos institucija, telkianti darželio mokytojus, vaikų tėvus (globėjus) svarbiausiems darželio veiklos, tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Už savo veiklą taryba atsiskaito darželio bendruomenės nariams.
 2. Darželio tarybą sudaroma iš 6 narių ir jungia trys pedagogus, trys ugdytinių tėvus (globėjus). Į darželio tarybą tėvus (globėjus) deleguoja tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba. Darželio taryba renkama dvejiems mokslo metams.
 3. Darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Esant reikalui, šaukiami neeiliniai tarybos posėdžiai.
 4. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Darželio bendruomenės nariai ir kiti savivaldos institucijų atstovai gali dalyvauti tarybos posėdžiuose kviestinio nario teisėmis.
 5. Darželio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu tarybos narių posėdyje. Darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.
 6. Darželio taryba veikia pagal darželio direktoriaus patvirtintus darželio tarybos nuostatus.
 7. Darželio tarybos funkcijos:

            38.1. teikia siūlymus dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, nustato darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;

            38.2. pritaria darželio nuostatams, darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai, darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia darželio direktorius;

            38.3. teikia siūlymus darželio direktoriui dėl darželio veiklos tobulinimo, vertinant darbuotojų darbo rezultatus, nuostatų pakeitimo ar papildymo, darželio vidaus struktūros tobulinimo, vertina darželio vadovų veiklą, pareiškia nuomonę, jiems atestuojantis;

            38.4. svarsto darželio ūkinę ir finansinę veikla8?;

            38.5. teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

            38.6. svarsto darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir darželio bendradarbiavimą.

 1. Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Darželio direktorius, Vilniaus rajono savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
 3. Mokytojų tarybai vadovauja darželio direktorius. Mokytojų taryba tvirtinama direktoriaus įsakymu.
 4. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 5. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus šaukiamas neeilinis posėdis.
 6. Mokytojų taryba veikia pagal darželio direktoriaus patvirtintus Mokytojų tarybos nuostatus.
 7. Mokytojų tarybos funkcijos:

            45.1. aptaria praktinius švietimo pokyčių įgyvendinimo klausimus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

          45.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

            45.3. analizuoja ugdymo planų, darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

            45.4. kartu su darželio socialiniu, specialiaisiais pedagogais ir sveikatos priežiūros darbuotoju aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus, vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

            45.5. teikia siūlymus darželio tarybai įvairiais darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

            45.6. svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir darželio direktoriaus teikiamais klausimais;

45.7. renka atstovus į darželio tarybą;

45.8. pritaria ir teikia siūlymus dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir mokytojų atestacijos.

 1. Darželio savivaldos institucijos veikia bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su kitomis darželio savivaldos institucijomis.
 2. Darželis pasilieka teisę prireikus keisti darželio susiformavusią savivaldos institucijų sistemą.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 1. Darbuotojai į darbą darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir tobulina kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ IR DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Darželis valdo patikėjimo teise perduotą turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Valstybės turtą, valdomą savivaldybės patikėjimo teise, naudoja ir disponuoja juo pagal panaudos sutartis įstatymų ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka
 2. Darželis išlaikomas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir valstybinių tikslinių dotacijų, turi labdaros ir paramos gavėjo statusą, darželį gali remti fiziniai ir juridiniai asmenys.
 3. Darželis gali turėti kitų lėšų, naudojamų įstatymų numatyta tvarka. Jas sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara bei kitos teisėtai įgytos lėšos. Šios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 4. Darželio lėšos:

            54.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ir steigėjo biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

            54.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

            54.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

            54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Darželis gali turėti savo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Tai savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai.
 2. Darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darželio finansines operacijas vykdo Vilniaus rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai.
 4. Teisės aktų nustatyta tvarka darželio buhalterinę apskaita tvarko ir finansinių ir mokestinių operacijų bei statistinių atskaitomybių parengimą užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius, su kuriuo darželis pasirašė buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį.
 5. Darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Darželio veiklos priežiūrą ir išorės finansinį auditą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darželis turi internetinę svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Darželio vieši pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami darželio internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje, prireikus įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darželio nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus svarsto ir derina darželio taryba, tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
 4. Darželio nuostatai keičiami ir papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ir statutų įforminimo reikalavimais , Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, darželio direktoriaus arba darželio tarybos iniciatyva.
 5. Darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Pranešimai apie darželio likvidavimą, reorganizavimą, bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitose teritorijoje leidžiamame dienraštyje ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenis pasirašytinai ir/arba registruotu. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 8. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatose , sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

__________________________

SUDERINTA

Darželio tarybos

2014 m. gegužės 28 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr.2)

Darželio direktorė                                                                  Valentina Komarovskaja