Priešmokyklinis ugdymas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Mokykla) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (toliau – Aprašas) – tai dokumentas kuriuo Mokyklos, vadovaudamosi nustatytais Apraše priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais ir jų ypatumais, atsižvelgdamos į tėvų poreikius, savivaldybės finansines galimybes, organizuoja priešmokyklinį ugdymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas).

II. BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

3. Priešmokyklinis ugdymas:

3.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

3.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai;

3.3. gali būti privalomas vadovaujantis Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208, nustatyta tvarka ir atvejais;

3.4. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus atvejus, nustatytus Aprašo 3.6 punkte;

3.5. vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (toliau – Programa), kurios minimali trukmė – 640 valandų;

3.6. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836.

4. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – Grupė).

PILNAS DOKUMENTAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa