Teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA

Vaiko teisių konvencija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FB4C5F44B52

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B

Švietimo aprūpinimo standartai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83773518914F

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA

Žmogaus saugos bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/asr

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Etninės kultūros bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE610207736

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F69489322E6

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Švietimo įstaigų higienos normos

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr

Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F/asr

Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8

Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/933f8530e9ca11e99681cd81dcdca52c

Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4495f8e1850611ecbd43a994b3e2e1cb

Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64c466f0e0dd11ec8d9390588bf2de65

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio tvarkos bei taisyklės

Veiksmų Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio bendruomenės etikos kodeksas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų pranešimo apie įtarimus dėl apgaulingos veiklos ir korupcijos tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų veiksmų įtarus ugdytinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio finansų kontrolės taisyklės

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino dėl Covid-19 metu tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio metiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio mokinių, aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pedagogų veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio psichologinio smurto ir mobingo prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio turizmo renginių organizavimo aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ugdytinio (vaiko) asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vidaus kontrolės politika

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

PERSPEKTYVINIS_VALGIARASTIS