Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo programa
Ikimokyklinis ugdymas Vaikų darželio ugdymo programa „Smalsučių žingsneliai“ vaikams nuo 3 iki 6 metų, parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ir patvirtintu „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu“ bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(-si) veiklą. Ikimokyklinio ugdymo(-si) programai „Smalsučių žingsneliai“ pritarta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.T3-220. Ikimokyklinio ugdymo (-si) programa „Smalsučių žingsneliai“ orientuota ugdyti vaikų kompetencijas, kurių prireiks gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje.
Priešmokyklinis ugdymas „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(-si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos  vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai. Vaikų socialinių įgūdžių programa – „Zipio draugai“. Programos „Zipio draugai“ tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.
Metodinė medžiaga ir rekomendacijos su teminiais planais „SVEIKUOLIUKAI“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo metodinės rekomendacijos.„PŪKUOTUKO MANKŠTELĖ“ – ankstyvojo amžiaus vaikų fizinio ugdymo metodinės rekomendacijos.

„ŠNEKUTIS“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų valstybinės (lietuvių) kalbos ugdymo (-si) metodinės rekomendacijos.