VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė Ilona Komarovska- socialinė pedagogė;

Sekretorė Diana Kauzienė

Nariai:

Česlava Urbanovič – logopedė;

Vaiva Ašmonaitienė – logopedė;

Valerija Račinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Veslava Šaripa – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Natalja Jakovenko- priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Svetlanan Černyševa – priešmokylinio ugdymo pedagogė;

Halina Bekionis –  priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Natalija Šeluchovskaja – judesio korekcijos mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisija:

  • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo(si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo;
  • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
  • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo(si) klausimais;
  • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
  • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
  • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo.

Vaiko gerovės komisijos sudėtį tvirtina direktorius. Vaiko gerovės komisijai vadovauja komisijos pirmininkas.