IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programąIkimokyklinio ugdymo programa, kuri parengta remiantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt