UGDYMASIS ŠEIMOJE

Vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir vaikų darželis sudaro mokymo sutartį. Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą vaikų darželis, pasitelkdamas reikalingus specialistus, įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Mokinius konsultuoja, mokomąja medžiaga aprūpina, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertina gimnazija / mokykla / darželis, su kuria sudaryta mokymo sutartis.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70ea08c0c0de11ea9815f635b9c0dcef