TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA

Vaiko teisių konvencija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FB4C5F44B52

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

Geros mokyklos koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Švietimo aprūpinimo standartai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83773518914F

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA

Žmogaus saugos bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/asr

 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio tvarkos bei taisyklės

Centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje gavus neteisėtą atlygį tvarkos apraša

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio bendruomenės etikos kodeksas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų pranešimo apie įtarimus dėl apgaulingos veiklos ir korupcijos tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio darbuotojų veiksmų įtarus ugdytinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio finansų kontrolės taisyklės Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino dėl Covid-19 metu tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio metiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio mokinių, aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pedagogų veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio psichologinio smurto ir mobingo prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio turizmo renginių organizavimo aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ugdytinio (vaiko) asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarka

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vidaus kontrolės politika

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas